PROVOZNÍ ŘÁD LEZECKÉ STĚNY

1. Všichni návštěvníci lezecké stěny jsou povinni se seznámit s provozným řádem lezecké stěny.
2. Všichni návštěvníci jsou povinni uhradit poplatek za vstup do tělocvičny a za zapůjčení lezeckého materiálu.
3. Je zakázáno lézt na stěně po požití alkoholických, nebo jiných prostředků ovlivňujících tělesný nebo zdravotní stav.
4. Všichni návštěvníci lezecké stěny lezou a pohybují se v tělocvičně a přilehlých prostorách na vlastní nebezpečí.
5. Vstup do tělocvičny a pod stěnu je povolen pouze po přezutí do sálové obuvi.
6. Při lezení na umělé stěně je dovoleno používat pouze pomůcky atestované dle norem UIAA nebo CE.
7. Všichni lezci jsou povinni dodržovat zásady bezpečného lezení.
8. Lezec je povinen se při lezení jistit, sólové lezení je zakázáno.
9. Lezci jsou povinni se navazovat osmičkovým uzlem a používat dynamické lano odpovídající délky.
10. Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body. Každý jistící bod musí být zapnut nejpozději ve výši pasu.
11. Do jednoho jištění je zakázáno dávat více jak jedno lano. Platí i pro vratnou karabinu nebo expresku.
12. V případě uvolněného chytu nebo jistícího bodu, či jiné zjištěné vady, je lezec povinen toto neprodleně ohlásit osobě konající dozor na stěně.
13. Vstup do ostatních částí budovy, které nesouvisí s lezeckou stěnou, je zakázán.
14. Případný úraz je třeba neprodleně hlásit dozor konající osobě nebo provozovateli, který přivolá zdravotnickou pomoc.
15. Přestavování cesty, záměna nebo otáčení chytů bez vědomí správce stěny je zakázáno.
16. Osoby mladší 18 let mohou provádět lezeckou činnost pouze pod přímým dozorem osoby starší 18 let.
17. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování.
18. Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu.
19. V případě porušení ustanovení tohoto řádu je dozor oprávněn kdykoli vykázat dotčenou osobu z prostor lezecké stěny, tělocvičny a přilehlých prostor.
20. Provozovatel nezodpovídá za škodu, kterou návštěvník způsobí sobě nebo jiným při pobytu na horolezecké stěně a v ostatních prostorách.
21. Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit jednotlivé body tohoto provozního řádu.